娜璉_TWICE
娜璉_TWICE
娜璉_TWICE
娜璉_TWICE娜璉TWICE
娜璉_TWICE社區
! & April♉
05/19/2022 12:01:40 AM
OmG
I'm shaking right now 😭😭
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
NAYEON
05/19/2022 12:09:19 AM
Finally 💙😭
Fuck TWICE, Nolo is coming 🎉
NAYEON The 1st Mini Album
"IM NAYEON"

Release on
2022.06.24 FRI 1PM KST/0AM EST

Worldwide Pre-order Starts
2022.05.24 TUE 1PM KST/0AM EST
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
NaYeon Bong
05/19/2022 12:20:22 AM
😭😭 💙
I’m really so happy.

"IM NAYEON"

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
ԼƠƔЄ¹
05/19/2022 12:02:25 AM
1등글

📍 평일배너 공지📍

https://open.kakao.com/o/s15mQq1

🔍조건🔍

📍비율 1500:500
📍2차가공 가능한 사진
📍제작소 사진은 출처기재&허락 맡은 후

위의 링크로 평일배너를 받습니다.
연합배너 신청은 오픈채팅으로 연락주세요!
궁금한 점은 댓글로 문의주세요.

출처: 옌령님
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
mindy love
05/19/2022 12:32:29 AM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
! Nrhsnany
05/19/2022 12:34:16 AM
the way my heart LITERALLY DROPPED when the nayeon solo teaser came out, LIKE MY BRAIN IS NOT FUNCTIONING 😭😭
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
Mina Myoui
05/19/2022 12:07:10 AM
Nayeon comeback solo oh my god🐰🥳
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
알콜프리
04/26/2022 5:42:10 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
yumi17
05/19/2022 1:14:31 AM
❤🐰🎉
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
#可樂不加冰
05/19/2022 12:10:39 AM
COMING SOON 🤭

NAYEON SOLO
NAYEON THE 1ST MINI ALBUM
"IM NAYEON "

RELEASE ON 24.06.2022

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
Nayeonators ᴸ¹⁴⁸⁵
05/18/2022 11:39:36 PM
the loml 💙
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
Zuehomnap
05/18/2022 11:11:58 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
BDZ Allouna
05/19/2022 12:28:21 AM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
nymmy
05/19/2022 12:40:51 AM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
MinaKo
05/19/2022 12:39:29 AM
https://youtu.be/WehelEvPafk
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
Jennie Jensetter 2
05/19/2022 12:24:44 AM
😭😭😭😭
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
Animewikia
05/19/2022 12:22:06 AM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
Nayeonators ᴸ¹⁴⁸⁵
05/18/2022 11:40:43 PM
the loml 💙
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
Nayeonators ᴸ¹⁴⁸⁵
05/18/2022 11:40:11 PM
the loml 💙
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
Gaurav Twice
05/18/2022 11:25:37 PM
https://youtu.be/XA2YEHn-A8Q
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
nymmy
05/18/2022 11:17:40 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
Nayeon Once 1
05/18/2022 11:11:53 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
cookie咔嚓嚓
05/18/2022 11:10:21 PM
爱你哦
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
Nisayeon
05/18/2022 10:29:42 PM
3 hours = 1 million likes👍💗😳
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
nayeon0105
05/18/2022 10:17:05 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
ohntel
05/18/2022 10:16:37 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
가호_
05/18/2022 9:01:45 PM
https://youtu.be/vpi8mZQVg-8
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
가호_
05/18/2022 9:01:33 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
가호_
05/18/2022 9:01:20 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
여워
05/18/2022 8:59:53 PM
https://youtu.be/jwL5sM-TeX8
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
여워
05/18/2022 8:59:46 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
여워
05/18/2022 8:59:37 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
세상하나뿐인 *
05/18/2022 8:57:48 PM
https://youtu.be/irVKSJFZhAg
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
세상하나뿐인 *
05/18/2022 8:57:40 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
세상하나뿐인 *
05/18/2022 8:57:32 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
여워는여워
05/18/2022 8:56:18 PM
https://youtu.be/4v7NnLSG528
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
여워는여워
05/18/2022 8:55:41 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
여워는여워
05/18/2022 8:55:34 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
River *
05/18/2022 8:53:39 PM
https://youtu.be/aXHmIuRzKag
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
River *
05/18/2022 8:53:30 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
River *
05/18/2022 8:53:22 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
bluemijjaeng_
05/18/2022 8:21:28 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
jnzeus
05/18/2022 8:12:45 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
galaxypsh
05/18/2022 7:00:20 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
dubdahyunie
05/18/2022 6:53:58 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
兔寶們的紅蘿蔔
05/18/2022 5:50:17 PM
https://vt.tiktok.com/ZSdQrMQrm/?k=1
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
bluemijjaeng_
05/18/2022 5:43:02 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
Zuehomnap
05/18/2022 5:14:23 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
jouska
05/18/2022 5:03:39 PM
https://youtu.be/6RhTCRjPKUk
Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
jouska
05/18/2022 5:03:24 PM

Nayeon_TWICE
投票
評論
分享
行程表2022. 5. 19.
2022 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31