Dayoung_WJSN
Dayoung_WJSN
Dayoung_WJSN
Dayoung_WJSNDayoungWJSN
Dayoung_WJSNcommunity
서수진
08/08/2022 12:49:21 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/08/2022 12:49:08 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/08/2022 12:49:01 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/07/2022 4:11:43 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/07/2022 4:11:36 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/07/2022 4:11:30 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/06/2022 12:04:07 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/06/2022 12:04:00 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/06/2022 12:03:53 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
Nguyễn Ngọc Thuận An
08/05/2022 8:36:26 PM
Last Sequence:
https://youtu.be/KCFeTxcEdRc
https://youtu.be/u-y3K-m5PXk
https://youtu.be/ZbJuiDSR5Kw
https://youtu.be/0t1FtyUlclQ
https://youtu.be/npxaD8MSdZY
https://youtu.be/FeaufRqtPC0
[Cover] Butter: https://youtu.be/L5chLCTfK84
[Cover] Peaches: https://youtu.be/TD7IEs-_DO4
[Cover] Santa Tell Me: https://youtu.be/1MpRFxyjHmw
Hmph!: https://youtu.be/gzjs0Stwg1A
UNNATURAL: https://youtu.be/TTkaBJGop-A
MoMoMo: https://youtu.be/yIx2Gjl3-Sc
Boogie Up: https://youtu.be/w_g8MJuu9eY
BUTTERFLY: https://youtu.be/SXmfg2JG2OU
Save Me, Save You: https://youtu.be/YsS0qY0RiDA
Super Yuppers!:
https://youtu.be/JEmqVM5l4q8
https://youtu.be/z9MRDTtsH6c
[Cover] Leave The Door Open: https://youtu.be/5q3q-Z9R-uQ
[Cover] Love Never Felt So Good: https://youtu.be/QY0roaxAh2Q
Dreams Come True: https://youtu.be/nHbafJOcdAY
As You Wish:
https://youtu.be/0W4xeyMd37k
https://youtu.be/VS4c865fMUc
https://youtu.be/MUAhJds-Xzw
La La Love: https://youtu.be/mR_jWSdmg0Y

#WJSN
#Dayoung
#ImDayoung
Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
Nguyễn Ngọc Thuận An
08/05/2022 8:35:46 PM
HAPPY: https://youtu.be/ChavWVohAHU
I Wish: https://youtu.be/EeD10tAKe1M
Last Dance: https://youtu.be/-yhvAw8S3xU
[Cover] Out of time: https://youtu.be/mqECU761Y1k
Secret: https://youtu.be/kRqifVADXsI
Catch Me: https://youtu.be/gf5NilDA0Ic
Dear Santa: https://youtu.be/PM-UakrN7VU
Done: https://youtu.be/r71lNL_oQBk

#WJSN
#Dayoung
#ImDayoung
Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/05/2022 3:10:59 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/05/2022 3:10:52 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/05/2022 3:10:46 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/04/2022 5:06:49 PM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/04/2022 5:06:44 PM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/04/2022 5:06:36 PM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/03/2022 6:50:50 PM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/03/2022 6:50:44 PM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/03/2022 6:50:36 PM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
Nguyễn Ngọc Thuận An
08/02/2022 7:59:23 PM
HAPPY: https://youtu.be/ChavWVohAHU
I Wish: https://youtu.be/EeD10tAKe1M
Last Dance: https://youtu.be/-yhvAw8S3xU
[Cover] Out of time: https://youtu.be/mqECU761Y1k
Secret: https://youtu.be/kRqifVADXsI
Catch Me: https://youtu.be/gf5NilDA0Ic
Dear Santa: https://youtu.be/PM-UakrN7VU
Done: https://youtu.be/r71lNL_oQBk

#WJSN
#Dayoung
#ImDayoung
Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
Nguyễn Ngọc Thuận An
08/02/2022 7:58:10 PM
Last Sequence:
https://youtu.be/KCFeTxcEdRc
https://youtu.be/u-y3K-m5PXk
https://youtu.be/ZbJuiDSR5Kw
https://youtu.be/0t1FtyUlclQ
https://youtu.be/npxaD8MSdZY
https://youtu.be/FeaufRqtPC0
[Cover] Butter: https://youtu.be/L5chLCTfK84
[Cover] Peaches: https://youtu.be/TD7IEs-_DO4
[Cover] Santa Tell Me: https://youtu.be/1MpRFxyjHmw
Hmph!: https://youtu.be/gzjs0Stwg1A
UNNATURAL: https://youtu.be/TTkaBJGop-A
MoMoMo: https://youtu.be/yIx2Gjl3-Sc
Boogie Up: https://youtu.be/w_g8MJuu9eY
BUTTERFLY: https://youtu.be/SXmfg2JG2OU
Save Me, Save You: https://youtu.be/YsS0qY0RiDA
Super Yuppers!:
https://youtu.be/JEmqVM5l4q8
https://youtu.be/z9MRDTtsH6c
[Cover] Leave The Door Open: https://youtu.be/5q3q-Z9R-uQ
[Cover] Love Never Felt So Good: https://youtu.be/QY0roaxAh2Q
Dreams Come True: https://youtu.be/nHbafJOcdAY
As You Wish:
https://youtu.be/0W4xeyMd37k
https://youtu.be/VS4c865fMUc
https://youtu.be/MUAhJds-Xzw
La La Love: https://youtu.be/mR_jWSdmg0Y

#WJSN
#Dayoung
#ImDayoung
Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/02/2022 12:35:28 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/02/2022 12:35:21 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/02/2022 12:35:15 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/01/2022 12:29:42 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/01/2022 12:29:35 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
08/01/2022 12:29:28 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/31/2022 12:16:07 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/31/2022 12:15:59 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/31/2022 12:15:53 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
Nguyễn Ngọc Thuận An
07/30/2022 8:38:05 PM
La La Love 1300 days 💖

https://youtu.be/mR_jWSdmg0Y

#WJSN
#Dayoung
#ImDayoung
Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/30/2022 9:35:21 AM
1등글/1ST
© 밋츄 님
🎉🌟 라라러브 1300일을 다영이가 축하합니다 🌟🎉
🐶기본적인 예의와 규칙을 지켜주세요🤎

- 타아이돌 사진 올리지 않기
- 정각글에 많은 하트 붓지 않기
- 관리자, 부관리자 외 배너올리지 않기
- 이붙그램 저장, 캡쳐하지 않기
- 하트는 배너 1등글에 부어주세요
- 우주소녀/다영 비난 금지🚫
Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/30/2022 9:35:15 AM
2등글/2ND
🎉🌟 다영이가 라라러브 1300일을 축하합니다 🌟🎉
© 밋츄 님

🤎다영컴 배너를 받습니다 제출해 주세요🤎
[ 제출양식 ]
-사진에 다영이 들어가기
- 기념일 배너는 꼭 !기념일 축하문구, 기념일 관련문구 넣기!
- 문구에 욕설, 비난 넣지않기

🐶평배는 언제나 환영입니다:D 평배가 부족해요🥺

제출 👇🏻
https://open.kakao.com/me/notshu ( 관리자 오픈 채팅방 )
Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/30/2022 9:35:09 AM
3등글/3RD
© 밋츄 님
🎉🌟 라라러브 1300일을 다영이가 축하합니다 🌟🎉
🤎 다영홈마님 분들 🐶

♡witty chipmunk님 / 2차가공, 로고크롭 가능
https://twitter.com/witty_chipmunk?s=20&t=4eZHuBm30dsB-UZtq6AYdg

♡pretty영님/ (아마도) 2차가공 가능
https://twitter.com/prettyyoung0514?s=20&t=4eZHuBm30dsB-UZtq6AYdg

♡다영세요💕님/(아마도) 2차가공 가능
https://twitter.com/_dy0514?s=20&t=2PZaYccWKvkf-D9cGGoQgg

♡슈프림님(루다&다영)/2차가공 가능
https://twitter.com/WJSN_SUPREME?s=20&t=4eZHuBm30dsB-UZtq6AYdg

♡우주소녀 공인
https://twitter.com/WJSN_Cosmic?s=20&t=4eZHuBm30dsB-UZtq6AYdg
Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/29/2022 9:25:59 AM
1등글/1ST
© 님
🐶기본적인 예의와 규칙을 지켜주세요🤎

- 타아이돌 사진 올리지 않기
- 정각글에 많은 하트 붓지 않기
- 관리자, 부관리자 외 배너올리지 않기
- 이붙그램 저장, 캡쳐하지 않기
- 하트는 배너 1등글에 부어주세요
- 우주소녀/다영 비난 금지🚫
Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/29/2022 9:25:51 AM
2등글/2ND
© 님

🤎다영컴 배너를 받습니다 제출해 주세요🤎
[ 제출양식 ]
-사진에 다영이 들어가기
- 기념일 배너는 꼭 !기념일 축하문구, 기념일 관련문구 넣기!
- 문구에 욕설, 비난 넣지않기

🐶평배는 언제나 환영입니다:D 평배가 부족해요🥺

7월 기념일 🎉

7월 30일 라라러브 1300일 💿🎉


제출 👇🏻
https://open.kakao.com/me/notshu ( 관리자 오픈 채팅방 )
Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/29/2022 9:25:42 AM
3등글/3RD
© 님
🤎 다영홈마님 분들 🐶

♡witty chipmunk님 / 2차가공, 로고크롭 가능
https://twitter.com/witty_chipmunk?s=20&t=4eZHuBm30dsB-UZtq6AYdg

♡pretty영님/ (아마도) 2차가공 가능
https://twitter.com/prettyyoung0514?s=20&t=4eZHuBm30dsB-UZtq6AYdg

♡다영세요💕님/(아마도) 2차가공 가능
https://twitter.com/_dy0514?s=20&t=2PZaYccWKvkf-D9cGGoQgg

♡슈프림님(루다&다영)/2차가공 가능
https://twitter.com/WJSN_SUPREME?s=20&t=4eZHuBm30dsB-UZtq6AYdg

♡우주소녀 공인
https://twitter.com/WJSN_Cosmic?s=20&t=4eZHuBm30dsB-UZtq6AYdg
Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/28/2022 2:58:47 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/28/2022 2:58:39 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/28/2022 2:58:33 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/27/2022 12:02:01 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/27/2022 12:01:53 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/27/2022 12:01:45 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/26/2022 10:02:12 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/26/2022 10:02:03 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/26/2022 10:00:21 AM

Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/25/2022 6:00:36 PM
1등글/1ST
© 님
🐶기본적인 예의와 규칙을 지켜주세요🤎

- 타아이돌 사진 올리지 않기
- 정각글에 많은 하트 붓지 않기
- 관리자, 부관리자 외 배너올리지 않기
- 이붙그램 저장, 캡쳐하지 않기
- 하트는 배너 1등글에 부어주세요
- 우주소녀/다영 비난 금지🚫
Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/25/2022 6:00:29 PM
2등글/2ND
© 님

🤎다영컴 배너를 받습니다 제출해 주세요🤎
[ 제출양식 ]
-사진에 다영이 들어가기
- 기념일 배너는 꼭 !기념일 축하문구, 기념일 관련문구 넣기!
- 문구에 욕설, 비난 넣지않기

🐶평배는 언제나 환영입니다:D 평배가 부족해요🥺

7월 기념일 🎉

7월 27일 여름 8600일 🎂
7월 30일 라라러브 1300일 💿🎉


제출 👇🏻
https://open.kakao.com/me/notshu ( 관리자 오픈 채팅방 )
Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
서수진
07/25/2022 6:00:22 PM
3등글/3RD
© 님
🤎 다영홈마님 분들 🐶

♡witty chipmunk님 / 2차가공, 로고크롭 가능
https://twitter.com/witty_chipmunk?s=20&t=4eZHuBm30dsB-UZtq6AYdg

♡pretty영님/ (아마도) 2차가공 가능
https://twitter.com/prettyyoung0514?s=20&t=4eZHuBm30dsB-UZtq6AYdg

♡다영세요💕님/(아마도) 2차가공 가능
https://twitter.com/_dy0514?s=20&t=2PZaYccWKvkf-D9cGGoQgg

♡슈프림님(루다&다영)/2차가공 가능
https://twitter.com/WJSN_SUPREME?s=20&t=4eZHuBm30dsB-UZtq6AYdg

♡우주소녀 공인
https://twitter.com/WJSN_Cosmic?s=20&t=4eZHuBm30dsB-UZtq6AYdg
Dayoung_WJSN
Vote
Comment
Share
schedule2022. 8. 8. Mon
2022. 8.
SunMonTueWedThuFriSat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31